Ocena zgodności produktów - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Usługi Certyfikacyjne
EU-Cert

Nasza ekspertyza w ocenie zgodności produktów pozwala Ci upewnić się, że Twoje wyroby spełniają najwyższe normy i przepisy branżowe. Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami, aby potwierdzić, że Twoje produkty są bezpieczne, skuteczne i zgodne z oczekiwaniami klientów.

NASZA OFERTA

Ocena zgodności produktów

Certyfikacja środków ochrony indywidualnej według Rozporządzenia (UE) 2016/425 (PPER)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej (ŚOI), które mają być udostępniane na rynku, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, a także ustanowienia zasad dotyczących swobodnego przepływu ŚOI w Unii.

Wyroby objęte zakresem akredytacji i notyfikacji:

 

 • Sprzęt wspomagający pływalność,
 • Sprzęt zapewniający ochronę klatki piersiowej i pachwin,
 • Sprzęt zapewniający ochronę oczu,
 • Sprzęt zapewniający ochronę twarzy,
 • Sprzęt zapewniający ochronę stóp, nóg i ochronę przed poślizgiem,
 • Sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież),
 • Sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion,
 • Sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion przed czynnikami chemicznymi,
 • Sprzęt zapewniający ochronę głowy,
 • Sprzęt zapewniający ochronę przed zimnem [> -50 °C],
 • Sprzęt zapewniający ochronę przed zimnem [zimno > -50 °C], [ekstremalne zimno <-50 °C],
 • Sprzęt zapewniający ochronę przed ekstremalnym zimnem [<-50 °C],
 • Sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [<100 °C],
 • Sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [> 100 °C oraz ogień i płomień],
 • Sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [Ciepło <100 °C], [Ciepło > 100° C i ogień],
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego,
 • Sprzęt chroniący przed utonięciem,
 • Sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,
 • Sprzęt chroniący przed czynnikami biologicznymi,
 • Sprzęt chroniący przed zagrożeniami mechanicznymi,
 • Sprzęt chroniący przed poślizgiem,
 • Sprzęt chroniący przed substancjami i mieszaninami, które są niebezpieczne dla zdrowia,
 • Sprzęt chroniący przed czynnikami chemicznymi,
 • Sprzęt chroniący przed urazami wynikającymi z aktywności sportowej,
 • Specjalistyczne obszary kompetencji: odzież ochronna do stosowania w spawalnictwie i procesach pokrewnych,
 • Specjalistyczne obszary kompetencji: ubrania strażackie,
 • Specjalistyczne obszary kompetencji: sprzęt ochronny do nurkowania.

 

 

W ramach rozporządzenia (UE) 2016/425 możemy przeprowadzać procesy oceny zgodności w następującym zakresie:

 

 • Badanie typu UE – moduł B,
 • Nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu – moduł C2,
 • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji – moduł D.

 

 

Certyfikacja wyposażenia morskiego według Dyrektywy 2014/90/UE (MED)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego. Niniejsza dyrektywa ma zwiększyć bezpieczeństwo na morzu i zapobiegać zanieczyszczaniu wód morskich poprzez jednolite stosowanie odpowiednich instrumentów międzynarodowych dotyczących wyposażenia morskiego, które ma zostać́ umieszczone na statkach UE, oraz zapewnić swobodny przepływ tego wyposażenia w Unii.

Wyroby objęte zakresem akredytacji i notyfikacji 

EU-Cert Sp. z o.o. dysponuje kompetencjami do realizowania procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy MED dla następujących grup wyrobów określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)*:

 

 • środki ratunkowe, np.: kamizelki, tratwy ratunkowe, łodzie ratunkowe,
 • środki ochrony przeciwpożarowej np.: materiały niepalne, systemy wykrywania pożarów, systemy gaszenia, gaśnice, środki ochrony osobistej,
 • wyposażenie wymagane na mocy COLREG’72: światła nawigacyjne,
 • inne wyposażenie bezpieczeństwa: niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze.


* Pełny wykaz grup wyrobów Objętych Dyrektywą MED zawarty jest w Rozporządzeniu Wykonawczym (UE). Tam też określone są obowiązujące wymagania regulacji międzynarodowych oraz procedury oceny zgodności mające zastosowanie dla poszczególnych pozycji wyposażenia morskiego.

 

 

W ramach Dyrektywy 2014/90/UE możemy przeprowadzać procesy oceny zgodności w następującym zakresie:

 

 • moduł B* – badanie typu WE,
 • moduł D – zapewnienie jakości produkcji,
 • moduł E – zapewnienie jakości wyrobu,
 • moduł F – weryfikacja wyrobu,
 • moduł G – weryfikacja jednostkowa.

 

* Moduł B to część procedury oceny zgodności, która wymaga przeprowadzenia kolejnej oceny na jeden z modułów zapewnienia jakości – D lub E bądź moduł weryfikacji wyrobu – F. Nie dotyczy to certyfikacji na moduł G (weryfikacja jednostkowa).

 

Certyfikacja urządzeń ciśnieniowych według Dyrektywy 2014/68/UE (PED)

 

EU-Cert Sp. z o. o. posiada akredytację nr AC 230 wydaną przez PCA w zakresie Dyrektywy 2014/68/EU z dnia 15 maja 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (PED). Niniejsza dyrektywa ustanawia wymagania w zakresie projektowania i produkcji urządzeń ciśnieniowych, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest większe niż 0,5 bara a także zespoły urządzeń ciśnieniowych, składające się z kilku urządzeń ciśnieniowych, zmontowanych tak, aby tworzyły razem scaloną i funkcjonalną całość, jeżeli są umieszczane przez wytwórcę na rynku i oddawane do eksploatacji jako zespół. Urządzenia ciśnieniowe obejmują zbiorniki, instalacje rurowe, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy.

EU-Cert Sp. z o.o. dysponuje kompetencjami do realizowania procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED dla urządzeń ciśnieniowych.

W obszarze Dyrektywy PED prowadzi procesy oceny zgodności według następujących modułów:

Bez systemu jakości

 

 • moduł A2 – Kontrola wewnętrzna produkcji + nadzorowanie oceny końcowej,
 • moduł B – badanie typu projektu WE,
 • moduł C2 – zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu,
 • moduł F – zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych,
 • moduł G – zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.

 

Z systemem jakości

 

 • moduł D – zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
 • moduł D1 – zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
 • moduł E – zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych,
 • moduł E1 – zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych,
 • moduł H1 – zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu.

 

 

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji według PN-EN 1090-2 (ZKP)

EU-Cert Sp. z o. o. posiada akredytację nr AC 231 wydaną przez PCA w zakresie oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w systemie 2+.

Rozporządzenie 305/2011 UE stanowi, że oznakowanie CE jest obowiązkowe. Nadanie znaku CE na własny wyrób przez producenta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez niego oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub sam system nie ulegną istotnym zmianom. Nadzór nad wydanym certyfikatem odbywa się jeden raz w roku.

Ocena zgodności i monitorowanie oznakowania CE przez EU-Cert Sp. z o. o. ma następujące cele:

 

 • potwierdzenie zgodności z wymogami prawnymi,
 • udowodnienie, że produkty nadają się do celów, do których są przeznaczone,
 • zapewnienie usunięcia barier w handlu i swobodnego przepływu produktów w UE,
 • zwiększenie zaufania konsumentów i klientów.

 

Obowiązki producenta:

 

 • wstępne badanie typu produktu,
 • prowadzenie udokumentowanego systemu kontroli produkcji,
 • testowanie próbek pobranych w fabryce, zgodnie z ustalonym planem testów,
 • wydanie deklaracji właściwości użytkowych.

 

Obowiązki NB2984:

 

 • wstępna inspekcja zakładowej kontroli produkcji,
 • ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji,
 • wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji.

 

 

Certyfikacja dronów według Rozporządzenia (UE) 2019/945 (BSP)

EU-Cert Sp. z o. o. posiada akredytację PCA nr AC 231 w zakresie Rozporządzenia (UE) 2019/945 dla dronów przeznaczonych do eksploatacji w kategorii otwartej oraz dodatków do jednoznacznej zdalnej identyfikacji.

Dzięki uzyskaniu tej akredytacji EU-Cert Sp. z o. o. stało się jedną z pierwszych jednostek w Europie do badań i oceny zgodności według Rozporządzenia (UE) 2019/945. Osiągnięcie to jest efektem prac, które wymagały opracowania zaawansowanych metod testowych w locie. Wymagania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzanych dronów na rynek europejski.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/945, bezzałogowe systemy latające muszą spełniać wymagania przed wprowadzeniem ich na rynek UE. Producenci zapewniają, że ich produkty spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.

Jednostka notyfikowana musi być zaangażowana w procedury oceny zgodności w przypadku bezzałogowych statków powietrznych klasy 1, klasy 2 i klasy 3 oraz może być zaangażowana w przypadku bezzałogowych statków powietrznych klasy 0, klasy 4 i dodatków. Nasz proces oceny zgodności opiera się na wymaganiach Unii Europejskiej. Nasze działania w zakresie badań i certyfikacji obejmują systemy bezzałogowych statków powietrznych kategorii otwartej oraz dodatki do rozporządzenia.

EU-Cert Sp. z o. o. jako niezależna strona trzecia posiada kompetencje do oceny zgodności w przypadku bezzałogowych statków powietrznych w kategorii otwartej klasy C0, C1, C2, C3, C4 oraz elementy do jednoznacznej zdalnej identyfikacji.

Moduły oceny zgodności do znaku CE:

Moduły oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/945 mogą być wybierane przez producentów:

 

 • Ocena zgodności Moduł A – Wewnętrzna kontrola produkcji: Tylko dla bezzałogowych statków powietrznych klasy C0, klasy C4 i dodatków.
 • Ocena zgodności Moduły B i C – Badanie typu UE i zgodność z typem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji.

 

 

Ponieważ rozporządzenie w UE jest w okresie przejściowym, notyfikacje jednostek prowadzące wyżej wymienione oceny są w toku.

W EU-Cert Sp. z o. o. jesteśmy dumni z posiadania ekspertów w zakresie dronów, którzy opracowali niezbędne procedury do wykazania zgodności w zakresie badań i certyfikacji BSP. Chętnie poprowadzimy producentów lub importerów w procesie oceny zgodności ich systemów, aby mogli wprowadzić swój wyrób na rynek europejski.

Osoby kontaktowe

Krzysztof Kirysiuk

Inspektor / Auditor

krzysztof.kirysiuk@eucert.pl

Tomasz Bieszk, IWE

Inspektor / Auditor / Egzaminator

tomasz.bieszk@eucert.pl +48 798 903 197

Witold Freza, IWE

Inspektor / Auditor

witold.freza@eucert.pl +48 798 725 891

Mirosław Klimek, IWE

Inspektor / Auditor / Egzaminator

miroslaw.klimek@eucert.pl +48 798 408 936

Jakub Drzewiecki, IWE

Inspektor / Auditor / Egzaminator

jakub.drzewiecki@eucert.pl +48 798 967 071

Nawiąż z nami
kontakt już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby rozpocząć współpracę w zakresie oceny zgodności produktów. Wypełnij nasz formularz kontaktowy, aby umówić się na spotkanie lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.

Nasz dedykowany zespół odpowie na Twoje zapytania i pomoże dostosować nasze rozwiązania do Twoich potrzeb.