Polityki EU-Cert - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Polityka EU-Cert Sp. z o.o.
dotycząca zatwierdzania personelu spawalniczego wg normy ISO 17024

EU-Cert Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą prowadzącą działalność w zakresie zatwierdzania personelu spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO IEC 17024 oraz dyrektywy 2014/68/UE. EU-Cert Sp. z o.o. dąży do realizacji głównych celów tj:

 

 • świadczenia usług zatwierdzania personelu zgodnie z wymaganiami właściwych norm i przepisów,
 • pozyskania zaufania klientów i uzyskanie ich zadowolenia,
 • zdobycia zaufania pozostałych stron zainteresowanych certyfikacją,
 • zdobycia ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Realizacja tych celów jest możliwa poprzez:

 

 • zatrudnianie kompetentnego personelu,
 • zachowanie bezstronności i niezależności personelu oraz prowadzonych działań,
 • rzetelną i terminową realizację usług,
 • zapewnienie poufności,
 • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.

 

EU-Cert Sp. z o.o. oferuje swoje usługi wszystkim wnioskującym, a oferowane usługi nie zależą od liczby już wydanych certyfikatów. Jednostka nie stawia nadmiernych warunków finansowych ani innych, a swoje wymagania i działania ogranicza tylko do kwestii związanych z przedmiotem i zakresem certyfikacji.

 

EU-Cert Sp. z o.o. przeprowadza oceny z zachowaniem zasad bezstronności wobec wnioskujących, kandydatów i osób certyfikowanych – identyfikuje zagrożenia dla bezstronności w bieżących działaniach i w razie konfliktu interesów podejmuje stosowane działania. Personel jednostki nie ulega naciskom handlowym, finansowym ani innym, nie bierze udziału w projektowaniu, produkcji, utrzymywaniu procesów, nie reprezentuje stron zaangażowanych w taką działalność ani w działalność szkoleniową personelu spawalniczego, nie angażuje się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności i nie prowadzi konsultacji dla swoich klientów.

 

Ustanowione w EU-Cert Sp. z o.o. procesy umożliwiają prowadzenie skutecznych działań zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami. Przyjęta polityka i procedury dotyczące certyfikacji osób są uczciwe wobec wszystkich wnioskujących, kandydatów i certyfikowanych osób.

 

Kierownictwo EU-Cert Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezstronności prowadzonych działań i zapewnia niezbędne zasoby do realizacji niniejszej polityki i wyznaczonych celów.

 

Gdańsk, 2023-01-09

Polityka EU-Cert Sp. z o.o.
dotycząca certyfikacji wyrobów i procesów wg normy ISO 17065 oraz inspekcji wg normy ISO 17020

EU-Cert Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą i inspekcyjną prowadzącą ocenę zgodności wyrobów i procesów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 oraz realizującą inspekcje w zakresie urządzeń ciśnieniowych i zatwierdzania procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020, która dąży do realizacji głównych celów tj.:

 

 • świadczenia usług oceny zgodności zgodnie z wymaganiami właściwych norm i przepisów,
 • pozyskania zaufania klientów i uzyskanie ich zadowolenia,
 • zdobycia zaufania pozostałych stron zainteresowanych certyfikacją lub inspekcją,
 • zdobycia ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Realizacja tych celów jest możliwa poprzez:

 

 • zatrudnianie kompetentnego personelu,
 • zachowanie bezstronności i niezależności personelu oraz prowadzonych działań,
 • rzetelną i terminową realizację usług,
 • zapewnienie poufności,
 • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów,

 

EU-Cert Sp. z o.o. oferuje swoje usługi wszystkim podmiotom, niezależnie od ich wielkości, powiązań kapitałowych czy członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu. Oferowane usługi nie zależą także od liczby już wydanych certyfikatów. Jednostka nie stawia nadmiernych warunków finansowych ani innych, a swoje wymagania i działania ogranicza tylko do kwestii związanych z przedmiotem i zakresem certyfikacji lub inspekcji.

 

EU-Cert Sp. z o.o. przeprowadza oceny z zachowaniem zasad bezstronności – identyfikuje zagrożenia dla bezstronności w bieżących działaniach i w razie konfliktu interesów podejmuje stosowane działania. Personel jednostki nie ulega naciskom handlowym, finansowym ani innym, nie bierze udziału w projektowaniu, produkcji ocenianych wyrobów, nie reprezentuje stron zaangażowanych w taką działalność, nie angażuje się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności i nie prowadzi konsultacji dla swoich klientów.

 

Ustanowione w EU-Cert Sp. z o.o. procesy umożliwiają prowadzenie skutecznych działań zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami.

 

Kierownictwo EU-Cert Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezstronności prowadzonych działań i zapewnia niezbędne zasoby do realizacji niniejszej polityki i wyznaczonych celów.

 

Gdańsk, 2023-05-11