Ürün uygunluk değerlendirmesi - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Sertifikasyon hizmetleri
EU-Cert

Ürün uygunluk değerlendirmesindeki uzmanlığımız, ürünlerinizin en yüksek endüstri standartlarını ve yönetmeliklerini karşıladığından emin olmanızı sağlar. Ürünlerinizin güvenli, etkili ve müşteri beklentilerine uygun olduğunu teyit etmek için uluslararası standartlara göre çalışıyoruz.

TEKLİFİMİZ

Ürün uygunluk değerlendirmesi

Kişisel koruyucu ekipmanların (AB) 2016/425 sayılı Yönetmeliğe (PPER) göre belgelendirilmesi

Kişisel koruyucu ekipmanlara ilişkin 9 Mart 2016 tarihli ve 2016/425 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (AB). Bu Tüzük, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlamak ve Birlik içinde KKD’lerin serbest dolaşımına ilişkin kuralları belirlemek amacıyla piyasada bulundurulacak kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) tasarım ve üretimine ilişkin gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Akreditasyon ve bildirim kapsamındaki ürünler:

 

 • Yüzdürme destek ekipmanı,
 • Göğüs ve kasık koruması sağlayan ekipman,
 • Göz koruması sağlayan ekipman,
 • Yüz koruması sağlayan ekipman,
 • Ayak, bacak ve kayma koruması sağlayan ekipman,
 • Genel vücut koruması sağlayan ekipman (giysi),
 • El ve kol koruması sağlayan ekipman,
 • Kimyasal maddelere karşı el ve kol koruması sağlayan ekipman,
 • Baş koruması sağlayan ekipman,
 • Soğuktan koruma sağlayan ekipmanlar [> -50 °C],
 • Soğuktan koruma sağlayan ekipmanlar [soğuk > -50 °C], [aşırı soğuk <-50 °C],
 • Aşırı soğuğa karşı koruma sağlayan ekipman [<-50 °C],
 • Isı koruma ekipmanları [<100 °C],
 • Isı koruma ekipmanları [> 100 °C ve ateş ve alev],
 • Isı koruma ekipmanları [ısı <100 °C], [ısı > 100° C ve ateş],
 • Solunum koruyucu ekipman,
 • Boğulmaya karşı koruma ekipmanı,
 • Elektrik çarpmasına karşı koruma ekipmanı,
 • Düşmeye karşı koruma ekipmanı,
 • Biyolojik ajanlara karşı koruyucu ekipman,
 • Mekanik tehlikelere karşı koruma ekipmanı,
 • Kaymaz ekipman,
 • Sağlığa zararlı madde ve karışımlara karşı koruma sağlayan ekipman,
 • Kimyasal maddelere karşı koruyucu ekipman,
 • Sportif faaliyetlerden kaynaklanan yaralanmalara karşı koruma sağlayan ekipmanlar,
 • Uzmanlık yetkinlik alanları: kaynak ve ilgili süreçlerde kullanım için koruyucu giysiler,
 • Uzmanlık alanları: itfaiyeci kıyafetleri,
 • Uzmanlık alanları: dalış için koruyucu ekipman.

 

 

(AB) 2016/425 sayılı Tüzük çerçevesinde uygunluk değerlendirme süreçlerini aşağıdaki şekilde gerçekleştirebiliyoruz:

 

 • AB tipi sınav – modül B,
 • Rastgele aralıklarla gözetimli ürün denetimleri – Modül C2,
 • Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk – Modül D.

 

 

2014/90/EU (MED) sayılı Direktif uyarınca deniz ekipmanlarının belgelendirilmesi

Deniz ekipmanlarına ilişkin 23 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/90/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi. Bu Direktif, AB gemilerine yerleştirilen deniz ekipmanlarına ilişkin ilgili uluslararası belgelerin yeknesak bir şekilde uygulanması ve bu ekipmanların Birlik içerisinde serbest dolaşımının sağlanması yoluyla deniz güvenliğini arttırmayı ve deniz kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır.

Akreditasyon ve bildirim kapsamındaki ürünler

EU-Cert Sp. z o.o., Komisyon Uygulama Yönetmeliğinde (AB)* tanımlanan aşağıdaki ürün grupları için MED Direktifinin gerekliliklerine uygunluk değerlendirme süreçlerini yürütmeye yetkilidir:

 

 • can kurtarma ekipmanları, örneğin: can yelekleri, can salları, cankurtaran botları,
 • yangından korunma önlemleri, örneğin: yanmaz malzemeler, yangın algılama sistemleri, söndürme sistemleri, yangın söndürücüler, kişisel koruyucu ekipmanlar,
 • COLREG’72 kapsamında gerekli ekipman: seyir fenerleri,
 • di̇ğer güvenli̇k eki̇pmanlari: bağimsiz basinçli hava solunum ci̇hazi.


* MED Direktifi kapsamındaki ürün gruplarının tam listesi Uygulama Yönetmeliğinde (AB) yer almaktadır. Burada, uluslararası yönetmeliklerin uygulanabilir gereklilikleri ve münferit deniz ekipmanı kalemleri için geçerli olan uygunluk değerlendirme prosedürleri tanımlanmaktadır.

 

 

2014/90/EU sayılı Direktif çerçevesinde aşağıdaki kapsamda uygunluk değerlendirme süreçlerini yürütebiliyoruz:

 

 • Modül B* – EC tipi sınav,
 • Modül D – üretim kalite güvencesi,
 • Modül E – ürün kalite güvencesi,
 • Modül F – ürün doğrulama,
 • Modül G – birim doğrulama.

 

* Modül B, uygunluk değerlendirme prosedürünün kalite güvence modüllerinden (D veya E) biri veya ürün doğrulama modülü (F) için ilave bir değerlendirme gerektiren kısmıdır.

 

Basınçlı ekipmanların 2014/68/EU (PED) Direktifine göre belgelendirilmesi

 

EU-Cert Sp. z o. o. Polonya Akreditasyon Merkezi (PCA) tarafından AC 230 akreditasyon numarası ile aşağıdaki alanlarda akredite edilmiştir Basınçlı ekipmanların piyasada bulundurulmasına ilişkin Üye Devletlerin yasalarının uyumlaştırılması hakkında 15 Mayıs 2014 tarihli ve 2014/68/AB sayılı Direktif (PED). Bu Yönerge, izin verilen maksimum PS basıncının 0.5 bar’dan fazla olduğu basınçlı ekipmanların tasarım ve üretimine ilişkin gereklilikleri ve ayrıca, üretici tarafından bir montaj olarak piyasaya sürülmesi ve hizmete sunulması halinde entegre ve işlevsel bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilen çeşitli basınçlı ekipman parçalarından oluşan basınçlı ekipman montajlarına ilişkin gereklilikleri ortaya koymaktadır. Basınçlı ekipmanlar kapları, boruları, emniyet donanımlarını ve basınçlı aksesuarları içerir.

EU-Cert Sp. z o.o., basınçlı ekipmanlar için PED gerekliliklerine uygunluk değerlendirme süreçlerini yürütme yetkisine sahiptir.

PED alanında, aşağıdaki modüllere göre uygunluk değerlendirme süreçlerini yürütmektedir:

Bir kalite sistemi olmadan

 

 • Modül A2 – Üretimin iç kontrolü + nihai değerlendirmenin gözetimi,
 • Modül B – EC tasarım tipi sınavı,
 • Modül C2 – iç üretim kontrolüne ve basınçlı ekipmanın rastgele aralıklarla gözetimli denetimine dayalı tipe uygunluk,
 • Modül F – basınçlı ekipman doğrulamasına dayalı tipe uygunluk,
 • Modül G – birim doğrulamasına dayalı uygunluk.

 

Bir kalite sistemi ile

 

 • Modül D – üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk,
 • Modül D1 – üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk,
 • Modül E – Basınçlı ekipmanların kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk,
 • Modül E1 – bitmiş basınçlı ekipmanların muayene ve testlerinin kalite güvencesi,
 • H1 modülü – tam kalite güvencesi ve tasarım incelemesine dayalı uygunluk.

 

 

EN 1090-2’ye (FPC) göre fabrika üretim kontrolü sertifikası

EU-Cert Sp. z o. o. 2+ sisteminde fabrika üretim kontrolünün (FPC) uygunluk değerlendirmesi için PCA tarafından AC 231 numarası ile akredite edilmiştir. AB’nin 305/2011 sayılı Yönetmeliği CE işaretlemesinin zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bir üreticinin kendi ürününün CE işaretini taşıması, üreticinin ürünün uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin bir değerlendirme yapmasını gerektirir. Üreticinin uygunluk değerlendirmesini yapabilmesi için bir ön koşul, tanımlanmış, uygulanmış ve onaylanmış bir fabrika üretim kontrol (FPC) sistemine sahip olmasıdır. Fabrika üretim kontrolünün uygunluk sertifikası sınırsız bir süre için verilir ve uyumlaştırılmış teknik şartnamenin gereklilikleri, üretim koşulları veya sistemin kendisi önemli ölçüde değiştirilmediği sürece geçerli kalır. Verilen sertifikanın denetimi yılda bir kez yapılır.

EU-Cert Ltd. tarafından CE işaretinin uygunluk değerlendirmesi ve izlenmesi aşağıdaki hedeflere sahiptir:

 

 • yasal gerekliliklere uygunluğun teyidi,
 • Ürünlerin öngörüldükleri amaca uygun olduklarının kanıtlanması,
 • Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve ürünlerin AB içinde serbest dolaşımının sağlanması,
 • tüketici ve müşteri güvenini artırmak.

 

Yapımcı sorumlulukları:

 

 • ön ürün tipi testi,
 • Belgelendirilmiş bir üretim kontrol sisteminin sürdürülmesi,
 • Fabrikada alınan numunelerin üzerinde anlaşmaya varılan test planına göre test edilmesi,
 • bir performans beyanının düzenlenmesi.

 

Sorumluluklar NB2984:

 

 • fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi,
 • fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması,
 • fabrika üretim kontrol sertifikası düzenlenmesi.

 

 

(AB) 2019/945 sayılı Tüzüğe (BSP) göre insansız hava araçlarının sertifikasyonu

EU-Cert Sp. z o. o., açık kategoride çalışması amaçlanan dronlar ve kesin uzaktan tanımlama için eklentiler için (AB) 2019/945 sayılı Yönetmelik için AC 231 sayılı PCA akreditasyonuna sahiptir. EU-Cert Sp. z o. o. bu akreditasyonu alarak Avrupa’da 2019/945 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre uygunluğu test eden ve değerlendiren ilk kuruluşlardan biri olmuştur.

Bu başarı, gelişmiş uçuş testi yöntemlerinin geliştirilmesini gerektiren çalışmaların sonucudur. Gereksinimler, Avrupa pazarına giren insansız hava araçlarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. (AB) 2019/945 sayılı Tüzüğe göre, insansız hava aracı sistemleri AB pazarına sunulmadan önce gerekliliklere uygun olmalıdır. Üreticiler, ürünlerinin temel güvenlik gerekliliklerini karşıladığından emin olmalıdır. Sınıf 1, sınıf 2 ve sınıf 3 İHA’lar için uygunluk değerlendirme prosedürlerine bir onaylanmış kuruluş dahil olmalıdır ve sınıf 0, sınıf 4 ve eklenti İHA’lar için dahil olabilir. Uygunluk değerlendirme sürecimiz Avrupa Birliği gerekliliklerine dayanmaktadır. Test ve sertifikasyon faaliyetlerimiz açık kategori insansız hava aracı sistemlerini ve eklentilerini kapsamaktadır. Bağımsız bir üçüncü taraf olarak EU-Cert Sp. z o.o., Sınıf C0, C1, C2, C3, C4 açık kategorisindeki insansız hava araçları ve kesin uzaktan tanımlama unsurları için uygunluğu değerlendirme yetkisine sahiptir.

CE işareti için uygunluk değerlendirme modülleri:

(AB) 2019/945 sayılı Yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirme modülleri üreticiler tarafından seçilebilir:

 

 • Uygunluk değerlendirmesi Modül A – Dahili üretim kontrolü: Sadece Sınıf C0, Sınıf C4 insansız hava araçları ve eklentileri için.
 • Uygunluk değerlendirmesi Modül B ve C – AB tip incelemesi ve iç üretim kontrolüne dayalı tipe uygunluk.

 

 

AB’deki düzenleme bir geçiş döneminde olduğundan, yukarıda belirtilen değerlendirmeleri yapan kuruluşların bildirimleri devam etmektedir. EU-Cert Ltd’de, BSP test ve belgelendirmesine uygunluğu göstermek için gerekli prosedürleri geliştiren drone uzmanlarına sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Ürünlerini Avrupa pazarına sunabilmeleri için üreticilere veya ithalatçılara sistemlerinin uygunluk değerlendirme sürecinde rehberlik etmekten mutluluk duyarız.

İletişim kurulacak kişiler

Krzysztof Kirysiuk

Müfettiş / Denetçi

krzysztof.kirysiuk@eucert.pl

Tomasz Bieszk, IWE

Müfettiş / Denetçi / İncelemeci

tomasz.bieszk@eucert.pl +48 798 903 197

Witold Freza, IWE

Müfettiş / Denetçi

witold.freza@eucert.pl +48 798 725 891

Mirosław Klimek, IWE

Müfettiş / Denetçi / İncelemeci

miroslaw.klimek@eucert.pl +48 798 408 936

Jakub Drzewiecki, IWE

Müfettiş / Denetçi / İncelemeci

jakub.drzewiecki@eucert.pl +48 798 967 071

Şimdi bizimle iletişime geçin!

Ürün uygunluk değerlendirmenizde birlikte çalışmaya başlamak için hemen bizimle iletişime geçin. Randevu almak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim formumuzu doldurun.

Özel ekibimiz sorularınızı yanıtlayacak ve çözümlerimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza yardımcı olacaktır.