Wniosek o certyfikację systemu zarządzania - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością
1

Informacje ogólne

2

Dane i szczegóły wnioskodawcy

3

Informacje szczegółowe

4

Informacje dot. certyfikacji

5

Podsumowanie

Krok z

Wniosek o certyfikację systemu zarządzania

FORM.1-EUCERT/PR/QMS

Ed. 2_2023-08-08

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza w celu sporządzenia oferty na certyfikację systemu zarządzania. Jednocześnie informujemy, że wniosek nie stanowi zamówienia na realizację usługi - warunkiem wykonania usługi jest podpisanie umowy. Informacje zawarte we wniosku traktowane są jako poufne.

Wniosek dotyczy:

Kryterium auditu:

Nazwa organizacji:

Adres rejestrowy:

Główne miejsce prowadzenia działalności:

Numer NIP dla płatników VAT / REGON* / Numer KRS*

Telefon / e-mail:

Witryna strony internetowej

Zakres certyfikacji (procesy główne) wraz z kodem PKD:

Inne adresy/lokalizacje organizacji objęte zakresem certyfikacji (stałe i tymczasowe)*

Nazwa oddziału / lokalizacji:

Adres oddziału / lokalizacji:

Zakres certyfikacji (jeśli jest inny niż w centrali) wraz z PKD:

Stan zatrudnienia:

Liczba zmian:

Czy Wnioskująca Organizacja prowadzi działania na terenie innego podmiotu?

Osoba upoważniona do kontaktu:

Struktura zatrudnienia:

Liczba personelu ogółem:

Liczba personelu objętego zakresem certyfikacji (w przeliczeniu na etaty, średniorocznie):

Personel etatowy:

Podwykonawcy i pracownicy kontraktowi (umowa zlecenie, o dzieło) w przeliczeniu na etaty, średniorocznie w zakresie certyfikacji:

Liczba pracowników administracyjnych wykonujących podobne, proste czynności

Liczba pracowników produkcyjnych wykonujących podobne, proste czynności

Liczba pracowników pomocniczych wykonujących podobne, proste czynności

Zmianowość (jeśli dotyczy):

Liczba zmian produkcyjnych

Liczba pracowników na pierwszej zmianie

Liczba pracowników na drugiej zmianie

Liczba pracowników na trzeciej zmianie

Czy działania realizowane na wszystkich zmianach są takie same?

Czy nadzór nad zmianą II i III jest podobny do zmiany I?

Czy organizacja określiła wymagania, które nie mają zastosowania w przypadku normy ISO 9001?

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Podzlecane procesy, mające wpływ na spełnienie wymagań dotyczących realizowanych procesów

Podzlecany proces

Szacunkowa liczba etatów (średniorocznie) potrzebna do realizacji procesu

Integracja systemów (w przypadku, jeśli więcej niż jedna norma jest kryterium auditu)

Czynniki dotyczące organizacji i jej sytemu zarządzania

Zwiększające czas auditu

W przypadku ISO 14001:

W przypadku ISO 45001:

Zmniejszające czas auditu:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Posiadane certyfikaty systemu zarządzania

Nazwa jednostki certyfikującej:

Norma:

Nr certyfikatu:

Data ważności:

Nazwa jednostki certyfikującej:

Norma:

Nr certyfikatu:

Data ważności:

Informacje dodatkowe:

Czy organizacja korzystała z konsultacji przy wdrażaniu systemu zarządzania?

Zobowiązania prawne mające zastosowania

Inne działania/informacje Wnioskodawcy odnoszące się do procesu certyfikacji, w tym wynikające z danego programu certyfikacji

Informacje dotyczące systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:

Kluczowe zagrożenia i ryzyka dla BHP:

Najważniejsze materiały niebezpieczne:

Obowiązki prawne związane z BHP:

Personel pracujący poza siedzibą Organizacji:

Personel obecny w tzw."szczycie sezonu" (dotyczy tylko działalności sezonowej):

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Gotowość do certyfikacji

Data wdrożenia systemu:

Oczekiwany termin auditu:

Oświadczenia:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne