Wniosek o cert. personelu wykonującego połączenia nierozłączne - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością
1

Informacje ogólne

2

Dane wnioskodawcy / kandydata

3

Informacje dotyczące zakresu certyfikacji

4

Informacje dotyczące załączników

Krok z

Wniosek o certyfikację personelu wykonującego połączenia nierozłączne

FORM.1-EUCERT/PR/CPS

Wydanie nr 2 z dnia 2023-03-30

Rodzaj egzaminu:

Jednostka certyfikująca personel wykonujący połączenia nierozłączne

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

E-mail:

office@eucert.pl

Adres:

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

Numer akredytacji PCA:

AC 230

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

Numer akredytacji PCA:

AC 230

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

office@eucert.pl

Dane wnioskodawcy (pracodawcy)1):

Nazwa producenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi:

Adres:

Numer NIP dla płatników VAT / REGON* / Numer KRS*

Osoba upoważniona do złożenia wniosku / kontaktu z EU-Cert:

Telefon / e-mail:

Dane kandydata wykonującego połączenia nierozłączne2):

Imię i nazwisko:

Adres

Numer książeczki spawacza/operatora (jeśli została wydana)

Data i miejsce urodzenia3):

Miejsce pracy:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Wnioskowany zakres dotyczący egzaminu:

Norma kwalifikacji z uprawnieniami 2014/68/UE:

Zakres egzaminu na podstawie:

Szczegóły dotyczące procesu spajania:

Numer procesu wg PN-EN ISO 4063:2011:

Grupa materiału podstawowego wg ISO/TR 15608:

Grubość materiału podstawowego [mm]:

Pozycja spawania wg PN-EN ISO 6947:2011:

Szczegóły wykonania spoiny czołowej / pachwinowej:

Rodzaj i biegunowość prądu:

Sposób przeniesienia spoiwa4):

Grupa, oznaczenie materiału dodatkowego:

Grubość spoiny (tylko dla BW lub B) [mm]:

Typ spoiny:

Gaz osłonowy wg PN-EN ISO 14175:2009 / Topnik:

Uzupełniające złącze ze spoiną pachwinową w pozycji PB:

Typ wyrobu:

Typ materiału dodatkowego:

Średnica zewnętrzna rury [mm]:

Rodzaj spoiny:

Rodzaj podkładki:

Informacje dodatkowe dotyczące normy PN-EN ISO 14732:2014-01:

Rodzaj spawania (wypełnić jedną z opcji):

Podkładka:

Rodzaj zgrzewania

Śledzenia złącza:

Wkładka spoiwa:

Typ stanowiska do spawania / zgrzewania

Kontrola długości łuku:

Rowek spawalniczy

Kontrola wizualna

Odstęp [mm]

Informacje dodatkowe dotyczące normy PN-EN 13585:2012:

Rodzaj spoiwa wg PN-EN ISO 17672:

Kierunek płynięcia spoiwa:

Sposób dozowania spoiwa:

Stopień mechanizacji:

Rodzaj złącza:

Inne zmienne zasadnicze:

Długość zakładki [mm]:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Załączniki obowiązkowe do dostarczenia wraz z wnioskiem

Uwagi
 • Oferta wraz z umową zostanie wysłana po przeglądzie merytorycznym kryteriów deklarowanych w niniejszym wniosku
 • Wniosek oraz podpisaną umowę należy dostarczyć w oryginale najpóźniej w dniu egzaminu
Zobowiązania
 • Przestrzegać odpowiednich postanowień i zasad, dotyczących certyfikowania personelu spawalniczego,
 • Nie ujawniać poufnych materiałów egzaminacyjnych oraz nie uczestniczyć w nieuczciwych praktykach podczas egzaminu,
 • Do zapoznania się z Programem Certyfikacji Personelu Spawalniczego publikowanymi na stronie internetowej www.eucert.pl,
 • Wykorzystywać certyfikat zgodnie z uzyskanym zakresem kwalifikacji,
 • Nie wykorzystywać certyfikatu w sposób mogący narazić na szwank dobre imię EU-CERT oraz nie składać oświadczeń, które EU-CERT może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,
 • Po zawieszeniu lub unieważnieniu certyfikatu zaprzestać wykorzystywania i powoływania się na certyfikat oraz zwrócić certyfikat do EU-CERT,
 • Wykorzystywać posiadany certyfikat tylko w celu udokumentowania zakresu posiadanych uprawnień,
 • Nie wykorzystywać certyfikatu lub raportu, ani jakiejkolwiek ich części, w sposób wprowadzający w błąd,
 • Do bezzwłocznego informowania EU-CERT o sprawach, które wpływają na zdolność do dalszego spełniania wymagań certyfikacyjnych.

Część dla osób prawnych

Część dla osób fizycznych (RÓWNIEŻ OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, CEIDG):

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania ewentualnie niżej udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda nr 1

Zgoda nr 2

Zgoda nr 3

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (również osób prowadzących działalność gospodarczą, CEIDG), a także dla wnioskodawcy oraz kandydata            Przejdź

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne