Postępowanie z odwołaniami - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Postępowanie z odwołaniami

  • Wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji o wydaniu certyfikatu (odwołanie może dotyczyć zakresu certyfikacji lub decyzji o niewydaniu bądź cofnięciu odpowiedniego certyfikatu).
  • Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi, skierowanymi przeciwko składającemu odwołanie.
  • Odwołania należy składać pisemnie w terminie do 30 dni od dnia przekazania decyzji.
  • Odwołanie powinno zawierać nazwę wnioskodawcy lub posiadacza certyfikatu wraz z adresem oraz opis przedmiotu odwołania wraz z uzasadnieniem.
  • EU-Cert potwierdza przyjęcie odwołania w terminie do 10 dni od otrzymania, rejestruje je oraz informuje składającego odwołanie o postępie i wynikach jego rozpatrywania.
  • Po otrzymaniu odwołania EU-Cert weryfikuje czy odwołanie odnosi się do działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialna, a jeśli tak, rozpatruje odwołanie i zbiera niezbędne informacje, aby podjąć decyzję dot. odwołania.
  • Odwołania rozpatrywane są w sposób bezstronny, osoby zaangażowane w proces postępowania z odwołaniami nie są tymi, które podejmowały decyzję będącą przedmiotem odwołania.
  • Po zakończeniu rozpatrywania odwołania, w terminie 30 dni od wpłynięcia, Dyrektor Zarządzający pisemnie informuje składającego odwołanie o zakończeniu procesu postępowania z odwołaniem i o wyniku rozpatrzenia. Jeżeli termin rozpatrzenia odwołania ulega wydłużeniu, EU-Cert informuje o tym składającego odwołanie.