Polityka Prywatności - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Polityka Prywatności

u003colu003ern tu003cliu003eDla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokładamy ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.u003c/liu003ern tu003cliu003eNiniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookie.u003c/liu003ern tu003cliu003eAdministrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informujemy, że:u003c/liu003ernu003c/olu003ernu003ch5u003eu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnu003ch5u003eI. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnrnAdministratorem danych osobowych jest EU-Cert Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karola Szymanowskiego 12/U6 w Gdańsku (80-280) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000980050, NIP: 5851497842 (zwany dalej: Właścicielemu0022).rnu003ch5u003eu003c/h5u003ernu003ch5u003eu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnu003ch5u003eII. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnu003colu003ern tu003cliu003eAdministrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: realizacji usług lub prowadzenia komunikacji marketingowej/handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, wiadomości MMS), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innymi przepisami regulującymi ten cel i sposoby jego realizowania.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych usług.u003c/liu003ern tu003cliu003eDane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.u003c/liu003ern tu003cliu003eDane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.u003c/liu003ernu003c/olu003ernu003ch5u003eu003c/h5u003ernu003ch5u003eu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnu003ch5u003eIII. RODZAJ DANYCHu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnu003colu003ern tu003cliu003eAdministrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:u003c/liu003ernu003c/olu003ern1.a. Zarejestrowania się na stronie internetowej:rnrnimię i nazwisko;rnrnadres e-mail;rnrnu0026nbsp;rnrn1.b. Realizacji usług:rnrnimię i nazwisko;rnrnadres;rnrnnumer telefonu;rnrnadres e-mail;rnrnu0026nbsp;rnrn1.c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:rnrndata urodzenia;rnrnnumer PESEL;rnrnnumer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).rnrnu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnu003ch5u003eIV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnu003colu003ern tu003cliu003eDane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.05.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODOu0022.u003c/liu003ern tu003cliu003eAdministrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.u003c/liu003ern tu003cliu003eWyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.u003c/liu003ernu003c/olu003ernu003ch5u003eu003c/h5u003ernu003ch5u003eu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnrnu0026nbsp;rnu003ch5u003eV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWIu003c/h5u003ernu0026nbsp;rnu003colu003ern tu003cliu003eUżytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.u003c/liu003ern tu003cliu003eUżytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.u003c/liu003ern tu003cliu003eAdministrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.u003c/liu003ernu003c/olu003e